ท่านต้องการให้ ทต.แม่กลอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
23.08%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
15.38%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
38.46%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
23.08%