ท่านต้องการให้ ทต.แม่กลอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 3 )
18.75%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
12.50%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
31.25%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
6.25%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
31.25%