หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 

 
 

งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 
 

 
 

งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

งานด้านการส่งเสริมการเกษตร

งานด้านการพาณิชยกรรม

งานด้านการท่องเที่ยว
 
 

 
 

งานด้านส่งเสริมอาชีพ

งานด้านสวัสดิการสังคม

งานด้านการศึกษา

งานสิทธิมนุษยชน

งานด้านการสาธารณสุข

งานด้านกีฬา และนันทนาการ

งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
 

 
 

งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ

งานด้านขยะมูลฝอย
 
 

 
 

งานด้านการบริการจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

งานด้านยาเสพติด
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,595,220 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com