หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
จ.ส.ท.สิงห์คำ ยาวิชัยป้อง
ปลัด ทต.แม่กลอง
โทร : 097-980-6154
นายธวัชชัย ไทยกรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 086-120-4989
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางดวงสมร เรืองวังสัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-838-5939
นางสาวเขมิกา ยะสุคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก. ผอ.กองคลัง
โทร : 096-794-6639
นายงามพล ล่าลี้
นักจัดการงานช่าง ปฎิบัติการ รก.
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-689-2761
นายธวัชชัย ไทยกรรณ์
รองปลัด ทต.แม่กลอง รก.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 097-980-6154
นางสาวลำภู ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 086-119-6580
นางสาวพิมพนา คำจุ้ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 096-665-4313