หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทศบาลตำบลแม่กลองมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – มีนาคม พ.ศ. 2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่กลอง [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2