หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตาบลแม่กลอง เรื่อง มาตรการ “การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่กลองทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตาบลแม่กลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลแม่กลอง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น [ 1 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)