หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และนโยบายคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศเทศบาลตาบลแม่กลอง เรื่อง มาตรการ “การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่กลองทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศเทศบาลตาบลแม่กลอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลแม่กลอง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2