หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กลอง
วิสัยทัศน์ ทต.แม่กลอง
“ การบริหารจัดการที่ดี มีประชาชนร่วมพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ”
นายสมานมิตร ล่าลี้
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติวัดปลาปุง
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1
2
3
 

 
 
 
แจ้งกำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 111 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบ๒ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรอบรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (Channel spacing) ฯ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 53 
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
ด่วนที่สุด คู่มือสำหรับการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
แจ้งดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ (e-Plan - eMENSCR)  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 293 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่กลอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.โมโกร [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พบพระ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านตาก แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนชุมชน [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากออก ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังเจ้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พะวอ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

ผ้าทอกะเหรี่ยง

ชาสมุนไพร
 
 

วังปลาปุง

โบสถ์ไม้สักทอง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-561-444
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,387,147 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10