หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลแม่กลอง
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ ฉบับ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
กาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑืทางการศึกษา [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
ด่วนที่สุุด การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 89 
 
การสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
 
โครงการ \"แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562\" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า(GPAX)เพื่อประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
 
ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
ผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 129 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 160 
 
ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข [ 9 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
 
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์กทาไกล (Video Conference) [ 8 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 377
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-561-444
 

 
 
เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โทร : 055-561-444 โทรสาร : 055-561-444
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 1,746,038 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10